Artikel 1 – Identiteit
Naam: Mayan Chocolate | Melvyn J.A. Gisolf

Adres*: Bremstraat 1-i | 9404GA Assen

*Dit is een privé-adres en geen winkel.

Telefoonnummer: 06 304 73 904

E-mailadres: delicious@mayanchocolate.eu

Website: www.mayanchocolate.eu

BTW-identificatienummer: NL001412313B39

KvK-nummer: 7229113

Artikel 2 – Definities
In deze voorwaarden
wordt verstaan onder:

 1. Mayan Chocolate: ondernemer; de
  natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand
  aan consumenten aanbiedt;
  2 a.  Consument: de natuurlijke
  persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en
  een overeenkomst aangaat met Mayan Chocolate;
  2 b. Afnemer;
  de natuurlijke persoon, de handelt in de uitoefening
  van beroep of namens een rechtspersoon en een
  overeenkomst met Mayan Chocolate;
 2. Techniek voor
  communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het
  sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Mayan Chocolate
  fysiek in elkaars nabijheid zijn, zoals per telefoon en internet;
  4.
  Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij, in het kader van
  een door Mayan Chocolate georganiseerd systeem voor verkoop of
  dienstverlening op afstand van producten en/of diensten, tot en met
  het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van
  één of meer technieken voor communicatie op afstand;
  5.
  Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de
  bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
  6.
  Bedenktijd: de periode waarbinnen de consument / zakelijk afnemer
  gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Dag:
  kalenderdag;
 4. Abonnement: een overeenkomst op afstand met
  betrekking tot een aantal producten en/of diensten, waarvan de
  leverings- en/of afnameverplichting over een langere periode verdeeld
  is;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of
  Mayan Chocolate in staat stelt om informatie die aan hem/haar
  persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige
  raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie
  mogelijk maakt.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen
  overeenkomst op afstand tussen Mayan Chocolate en consument en op elk
  aanbod van Mayan Chocolate, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk
  overeengekomen is. De voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en
  te allen tijde na te lezen op de website www.mayanchocolate.eu
  2.
  Mayan Chocolate verkoopt handgemaakte producten (chocolade) met
  grondstoffen die door derden zijn geproduceerd. Mayan Chocolate is op
  geen enkele wijze, direct noch indirect, aansprakelijk voor
  zogenaamde gevolgschade die de consument of een derde ter zake van
  (in het gebruik van c.q. de consumptie van) de producten mocht
  lijden, tenzij haar grove schuld of ernstige nalatigheid is te
  verwijten.
 2. Mayan Chocolate is niet aansprakelijk voor schade
  door het verkeerd aanwenden van de producten. Iedere
  aansprakelijkheid van Mayan Chocolate voor enige andere vorm van
  schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende
  schadevergoeding in welke vorm dan ook zoals indirecte schade,
  immateriële schade, gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
  4.
  Het maximaal door Mayan Chocolate te vergoeden schadebedrag is ten
  hoogste het factuurbedrag der betreffende overeenkomst dan wel (naar
  keuze van Mayan Chocolate) tot het maximale in het desbetreffende
  geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Mayan Chocolate
  gedekte bedrag.

Artikel 4 – De overeenkomst

 1. Door het
  plaatsen van een bestelling via de website en/of het schriftelijk
  accepteren van een aanbod voor het leveren van diensten of producten
  geeft de consument te kennen dat hij akkoord gaat met de leverings-
  en betalingsvoorwaarden van Mayan Chocolate, met inachtneming van het
  bepaalde in lid 9 van dit artikel.
 2. Mayan Chocolate bevestigt
  onmiddellijk langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding
  van de bestelling via de webwinkel of het schriftelijk aanbod indien
  de consument de bestelling/het aanbod langs elektronische weg heeft
  aanvaard. Tot het moment dat de ontvangst van deze aanvaarding door
  Mayan Chocolate niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst
  ontbinden.
 3. Indien de consument de bestelling of het aanbod
  wenst te wijzigen of aan te vullen, dient hij Mayan Chocolate zo
  spoedig mogelijk hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen.
  Wijziging of aanvulling van de overeenkomst kan financiële en/of
  kwalitatieve consequenties hebben, alsmede het tijdstip van levering
  en/of uitvoering beïnvloeden. Mayan Chocolate zal de consument
  hierover op de hoogte stellen zo spoedig mogelijk na ontvangst van
  het aanvulling- of wijzigingsverzoek.
 4. Mayan Chocolate behoudt
  zich het recht voor bestellingen of opdrachten tot het leveren van
  producten of diensten, zonder opgaaf van reden, niet de accepteren of
  slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de bestelling c.q. de
  opdracht onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de
  consument het recht de bestelling c.q. de opdracht kosteloos te
  annuleren.
 5. Indien en voor zover een goede uitvoering van de
  overeenkomst dit vereist c.q. toelaat, heeft Mayan Chocolate het
  recht bepaalde werkzaamheden uit te besteden aan of uit te laten
  voeren door derden.
 6. Mayan Chocolate treft passende technische
  en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische
  overdracht van data voor het geval de consument het aanbod langs
  elektronische weg heeft aanvaard. Mayan Chocolate zal passende
  veiligheidsmaatregelen in acht nemen als de consument elektronisch
  wenst te betalen. In dat kader zal Mayan Chocolate zorgen voor een
  veilige webomgeving.
 7. Mayan Chocolate zal aan de consument bij
  het product of dienst de volgende informatie meezenden, schriftelijk
  of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke
  manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager:
  a.
  de in artikel 6 lid 4 opgenomen gegevens, tenzij Mayan Chocolate deze
  gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der
  overeenkomst;
  b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de
  consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken of een
  duidelijke melding met betrekking tot het uitgesloten zijn van het
  herroepingsrecht;
 8. De bepaling in lid 7 is alleen van
  toepassing op de eerste levering indien Mayan Chocolate zich heeft
  verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten;
 9. Mayan Chocolate kan zich (uiteraard binnen de grenzen van de wet) op
  de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen
  kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang
  zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand.
  Indien Mayan Chocolate op grond van dit onderzoek goede gronden heeft
  om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd
  een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering
  bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 5 – Annuleren / Opzeggen / Ontbinding van de
overeenkomst

 1. Indien de consument tussentijds een bestelling
  c.q. opdracht tot het leveren van een dienst wenst te annuleren,
  heeft Mayan Chocolate recht op vergoeding van de gemaakte kosten, met
  inachtneming van de al verrichte werkzaamheden.
 2. Een overeenkomst c.q. bestelling wordt niet geacht te zijn gedaan als de
  consument niet binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de
  orderbevestiging het verschuldigde bedrag heeft voldaan.

Artikel 6 – Het aanbod

 1. Mayan Chocolate zal het
  nadrukkelijk vermelden indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur
  heeft of onder voorwaarden geschiedt.
 2. Het aanbod bevat een
  volledige, nauwkeurige en gedetailleerde omschrijving van de
  aangeboden producten en/of diensten, zodat de consument cq. de
  afnemer het product/dienst goed kan beoordelen. Indien bij het
  aanbod afbeeldingen worden gebruikt moeten deze waarheidsgetrouwe
  afbeeldingen van de aangeboden producten en/of diensten zijn.
  3.
  Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod, waarbij voor een
  consument cq. een afnemer direct duidelijk kan zijn dat
  sprake is van een vergissing of fout, binden Mayan Chocolate niet.
  4.
  Bij een aanbod vermeldt Mayan Chocolate duidelijk wat de rechten en
  plichten van een consument cq. een afnemer zijn indien het
  aanbod wordt aanvaard. Van belang zijn daarbij de
 • prijs
  inclusief belastingen;
 • kosten van aflevering indien van
  toepassing;
 • wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen
  en hoe de consument cq. de afnemer deze tot stand kan laten
  komen;
 • wijze van aflevering, betaling of uitvoering van de
  overeenkomst;
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand
  in geval van een abonnement;
 • het al dan niet van toepassing
  zijn van het herroepingsrecht;
 • termijn voor aanvaarding van
het aanbod, dan wel periode dat de aangeboden prijs geldt;

indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op
welke wijze deze kan worden geraadpleegd.

Artikel 7 – De prijs

 1. Alle prijzen van aangeboden producten
  of diensten zijn prijzen in (€) Euro’s en inclusief 9% of 21% BTW
  en exclusief verzendkosten.
 2. Prijzen worden binnen de looptijd
  van het aanbod niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen, zoals
  verhoging van BTW-tarieven, dit noodzakelijk maken of als de
  fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
  3.
  Prijsverhogingen vanaf drie maanden na de totstandkoming van de
  overeenkomst, waarvan sprake kan zijn bij het afsluiten van een
  abonnement, zijn toegestaan als wettelijke maatregelen, zoals
  verhoging van BTW-tarieven, dit noodzakelijk maken of als de
  fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. De consument heeft
  op dat moment de mogelijkheid de overeenkomst op te zeggen.
  4.
  Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en
  zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen
  aansprakelijkheid aanvaard.

Artikel 8 – De betaling

 1. Levering van producten geschiedt
  uitsluitend bij vooruitbetaling per bank (iDeal, Paypal, Credit
  Card).
 2. Betaling dient te geschieden zoals aangegeven in het
  bestelproces op de website. De datum waarop de betaling door Mayan
  Chocolate is ontvangen, geldt als besteldatum.
 3. De consument
  cq. de afnemer heeft geen enkel recht doen gelden aangaande
  uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst voordat de
  afgesproken vooruitbetaling is verricht.
 4. Consument of
  afnemer is bij non- of wanbetaling zonder nadere
  ingebrekestelling in verzuim waarbij Mayan Chocolate is gerechtigd de
  uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel te
  ontbinden.
 5. Indien sprake is van non- of wanbetaling door de
  consument cq. afnemer kan Mayan Chocolate, tenzij dat wettelijk
  beperkt is, redelijk gemaakte kosten bij de consument in rekening
  brengen mits zulks vooraf aan de consument is medegedeeld.
  6.
  Eventuele onjuistheden in de verstrekte of vermelde betaalgegevens
  dienen onmiddellijk door de consument cq. de afnemer aan Mayan
  Chocolate worden medegedeeld.

Artikel 9 – Herroepingsrecht bij levering van producten

 1. De
  consument heeft bij de aankoop van producten gedurende zeven (7)
  dagen vanaf de dag van ontvangst van het product door of namens de
  consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen
  te ontbinden. Gedurende deze termijn zal de consument zorgvuldig
  omgaan met het product en beschadiging van de verpakking en risico op
  breuk of smelten van de chocolade zoveel mogelijk voorkomen.
  2.
  Indien de consument van het herroepingsrecht gebruik wil maken, dient
  deze dit via e-mail aan Mayan Chocolate te melden. De consument dient
  het product – na overleg met Mayan Chocolate – te verzenden naar een
  door Mayan Chocolate vastgesteld retouradres. De consument zal
  product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en
  onbeschadigde verpakking aan Mayan Chocolate retourneren, volgens de
  door Mayan Chocolate aangegeven redelijke en duidelijke
  instructies.
 2. Geopende (binnen)verpakkingen, welke het product
  onverkoopbaar maken, worden niet teruggenomen: het openen van de
  (binnen)verpakking betekent dat de consument het product wenst te
  behouden.
 3. Chocolade, wat is gesmolten (geweest), wordt niet
  teruggenomen.
 4. De consument draagt zelf de kosten van en het
  risico voor het retourzenden van het product aan Mayan Chocolate.
  Hierbij dient de consument het product dermate schokbestendig te
  verpakken, dat het risico op breuk van de chocolade zoveel mogelijk
  wordt voorkomen.

Artikel 10 – Kosten in geval van herroeping

 1. Als de
  consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen ten hoogste
  de kosten van retourzending voor diens rekening.
 2. Indien de
  consument een bedrag heeft betaald, zal Mayan Chocolate dit bedrag,
  exclusief verpakkings- en verzendkosten, zo spoedig mogelijk, doch
  uiterlijk binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de geretourneerde
  producten, terugbetalen. Mayan Chocolate behoudt het recht om
  geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van
  het bedrag terug te betalen, wanneer er duidelijk aanwijsbaar
  vermoeden bestaat dat het product reeds is gebruikt dan wel de
  (binnen)verpakking al is geopend, of door schuld van de consument
  (anders dan die van Mayan Chocolate of de fabrikant van het product)
  is beschadigd.
 3. Indien een product wordt geretourneerd dat
  naar het oordeel van Mayan Chocolate schade heeft opgelopen, die aan
  een handeling of nalatigheid van de consument is te wijten of
  anderszins voor risico van de consument komt, zal Mayan Chocolate de
  consument hiervan via e-mail in kennis stellen. Mayan Chocolate heeft
  het recht de waardevermindering van het product, als gevolg van deze
  schade, op het aan de consument terug te betalen bedrag in te houden.

Artikel 11 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Het
  herroepingsrecht kan alleen door Mayan Chocolate worden uitgesloten
  indien dit duidelijk in het aanbod en tijdig voor het sluiten van de
  overeenkomst, is vermeld.
 2. Het uitsluiten van het
  herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  a) die door
  Mayan Chocolate tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties
  van de consument;
  b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  3.
  Uitsluiting van het herroepingsrecht bij diensten is mogelijk: bij
  diensten waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de
  consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken.

Artikel 12 – Abonnementen

 1. Bij een overeenkomst die voor
  onbepaalde tijd is aangegaan, zoals een abonnement, kan de consument
  altijd opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen
  opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
  2.
  De maximale looptijd bij een overeenkomst die voor bepaalde tijd is
  aangegaan bedraagt een jaar. Indien is overeengekomen dat bij
  stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden
  verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst
  voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de
  overeenkomst maximaal één maand bedragen.

Artikel 13 – Levering en uitvoering
1.  Mayan Chocolate
voert enkel overeenkomsten c.q. diensten uit die via elektronische
communicatie, te weten bestellingen via de website of opdrachten tot
het leveren van diensten via e-mail, zijn verkregen.

 1. Bij het
  ontvangen en uitvoeren van een bestelling, alsmede bij een opdracht
  tot het verlenen van diensten neemt Mayan Chocolate de grootst
  mogelijke zorgvuldigheid in acht.
 2. Levering van producten en
  diensten vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 3. Tenzij
  uitdrukkelijk anders is afgesproken berust het risico van vermissing
  en/of beschadiging van producten tot het moment van bezorging aan de
  consument bij Mayan Chocolate. Echter, ondanks de grootst mogelijke
  zorgvuldigheid waarmee Mayan Chocolate haar producten verpakt en
  verzendt, geldt breuk van chocolade niet als beschadiging van een
  product.
 4. Het leveringsadres dat de consument aan Mayan
  Chocolate heeft medegedeeld in haar bestelling geldt als plaats van
  levering. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de
  vervoerder, inhoudende het bewijs van levering, tot volledig bewijs
  van levering van de bestelling.
 5. In het kader van de regels
  van de koop op afstand zal Mayan Chocolate een bestelling, na
  ontvangst van een betaling contant of per bank, doorgaans binnen drie
  (3) dagen uitvoeren en leveren aan de consument.
 6. Mayan
  Chocolade behoudt echter het recht de bestelling binnen tenminste
  dertig (30) dagen uit te voeren, tenzij een langere leveringstermijn
  is afgesproken. Bij een langere leveringstermijn blijft het aanbod,
  zoals geaccepteerd op het moment van bestelling, van kracht. Indien
  levering binnen dertig (30) dagen niet mogelijk is, doordat het
  bestelde product niet op voorraad is of niet meer leverbaar is, of om
  andere redenen vertraging, of als een bestelling niet of slechts
  gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan
  uiterlijk één (1) week nadat hij de bestelling heeft geplaatst, een
  bericht. In een dergelijk geval heeft een consument het recht om de
  bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
  8.
  Behoudens het hiervoor bepaalde, geeft overschrijding van de door
  Mayan Chocolate opgegeven leveringstermijn, door welke oorzaak dan
  ook, de consument geen recht op schadevergoeding of op het
  niet-nakomen van enige op hem rustende verplichting.
 7. Als een
  consument een bestelling (gedeeltelijk) annuleert op grond van het
  vorige lid zal Mayan Chocolate het bedrag of een deel daarvan, wat
  overeenkomt met het ongeleverd gebleven deel van de bestelling, zo
  spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na het
  (gedeeltelijk) annuleren van de bestelling, terugbetalen.

Artikel 14 – Garantie

 1. Een door Mayan Chocolate, fabrikant
  of importeur als garantie aangeboden regeling kan de rechten en
  vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de
  nakoming van de verplichtingen van Mayan Chocolate ten opzichte van
  de consument heeft op grond van de wet en/of de overeenkomst op
  afstand niet beperken of terzijde stellen.
 2. Mayan Chocolate
  zal in geval van gebreken, waarbij breuk van chocolade als gebrek is
  uitgesloten, de producten eerst ruilen. Als het geruilde product
  eveneens gebreken vertoont, kan de consument de producten
  retourneren, waarbij het volledige aankoopbedrag wordt terugbetaald.

Artikel 15 – Conformiteit
Mayan Chocolate staat er voor in
dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in
het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van
bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de op de datum van de
totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen
en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 16 – Afbeeldingen en specificaties
Alle afbeeldingen,
foto’s, tekeningen, etc.; o.a. gegevens betreffende gwichten,
afmetingen, kleuren, etc. op de website van Mayan Chocolate gelden
slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding
zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 17 – Intellectueel eigendom
Alle aan Mayan Chocolate
toekomende rechten van intellectuele en industriële eigendom met
betrekking tot het product en de website blijven berusten bij Mayan
Chocolate. De consument kan daaraan geen enkel recht ontlenen, noch
daarop enige rechten vestigen.

Artikel 18 – Overmacht

 1. Mayan Chocolate is niet
  aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen
  worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
  2a. Onder overmacht
  wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid,
  welke in redelijkheid niet voor het risico van Mayan Chocolate
  behoort te komen, zoals maar daartoe niet beperkt: vertraging bij of
  wanprestatie door toeleveranciers, storingen in het internet,
  storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en
  storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie,
  vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen,
  vertragingen in de aanvoer, vertragingen in de verzending,
  nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Mayan Chocolate
  alsmede ziekte van personeel gelden uitdrukkelijk als overmacht.
  2b.
  Onder overmacht worden ook weersomstandigheden verstaan; storm,
  vloedgolven, maar ook een hittegolf, waardoor levering van chocolade
  onmogelijk gaat. In Nederland is een hittegolf een opeenvolging van
  in De Bilt minimaal 5 zomerse dagen (maximumtemperatuur 25,0 °C of
  hoger), waarvan er minimaal drie tropische dagen (maximumtemperatuur
  30,0 °C of hoger) zijn. Er zal per dag worden bepaald of levering
  kan worden voltooid. Wanneer chocolade niet geleverd zal kunnen
  worden, zal dit duidelijk op de website worden vermeldt.
  3.
  Mayan Chocolate behoudt zich in het geval van overmacht het recht
  voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de
  overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In geen geval is
  Mayan Chocolate gehouden enige boete en/of schadevergoeding te
  betalen.
 2. Indien Mayan Chocolate bij het intreden van de
  overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of
  slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij
  gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk
  te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als
  betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het
  reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 19 – Eigendomsvoorbehoud
Alle aan de consument
geleverde producten blijven eigendom van Mayan Chocolate tot het
moment van volledige betaling, met inbegrip van eventuele kosten, die
de consument verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde
of te leveren producten, alsmede ter zake van vorderingen wegens het
tekortschieten in de nakoming van de genoemde overeenkomst. Het
risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van
verzending op de consument over.

Artikel 20 – Klachtenregeling

 1. Mayan Chocolate beschikt
  over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de
  klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over
  de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen veertien (14) dagen
  nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en
  duidelijk omschreven worden ingediend bij Mayan Chocolate.
  3.
  Mayan Chocolate zal ingediende klachten zo spoedig mogelijk, maar in
  ieder geval binnen een termijn van veertien (14) dagen gerekend vanaf
  de datum van ontvangst, behandelen en beantwoorden. Als een klacht
  een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Mayan
  Chocolate binnen de termijn van veertien (14) dagen geantwoord met
  een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een
  meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien een klacht
  door Mayan Chocolate gegrond zal worden geacht, zal Mayan Chocolate
  deze naar beste vermogen afhandelen.

Artikel 21 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende
dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen gelden
slechts als deze schriftelijk zijn vastgelegd en alleen betrekking
hebben op een betreffende overeenkomst. Mayan Chocolate stelt deze
aanvullende of afwijkende bepalingen op een zodanige wijze
beschikbaar dat deze door de consument op een toegankelijke manier
kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 22 – Wijziging van de algemene voorwaarden
Mayan
Chocolate behoudt zich het recht voor om haar leverings- en/of
betalingsvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Wijzigingen in
deze voorwaarden zijn pas van kracht nadat deze online via onze
website zijn gepubliceerd.

Artikel 23 – Toepasselijk Recht
Op overeenkomsten tussen
Mayan Chocolate en de consument cq. de afnemer waarop deze algemene
voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.